PACKNING FARLIGT GODS

Nextpack Sweden AB har nödvändiga kunskaper samt godkänt packmaterial för att kunna stå till tjänst med ett toppjobb vad gäller både packning och dokumentation av Farligt Gods.

Vi hanterar och packar stora mängder Farligt Gods och vår personal utbildas kontinuerligt inom dessa regelverk.

Vilka uppgifter behöver vi?

Uppgifter som behövs för att packa och skicka Farligt Gods.

 • Avsändare & adress. kontaktperson och telefonnummer
 • Mottagare & adress, kontaktperson och telefonnummer
 • UN nummer (produkten)
 • Pg (Packing group)
 • Proper shipping name
 • Pkg instr (Förpackningsinstruktion)

Vilket transportslag ska användas?

Vi hjälper er med att välja optimalt transportslag!

Beroende på vart godset ska skickas och hur brådskande det är så kan man välja mellan olika transportslag. Vi har erfarenheten och kunskapen som behövs för att hjälpa er med rätt val.

 • ADR = Vägtransport
 • IMDG = Sjötransport
 • IATA = Flygtransport (cargo eller passenger)

Packinstruktioner och regler som måste följas!

Samma gods men olika transportslag kan ha olika packinstruktioner. Det kan vara volymbegränsningar per produktförpackning eller begränsning på den totala volymen i inner- eller ytteremballage.

Vi packar i godkända emballage så som. Wellpapplådor 4GV eller Plywoodlådor 4DV.

Dessa lådor är generellt godkända och kräver inte någon speciell innerförpackning.

Vi packar med Plastpåse och absorberingsmedel (vermikulit).

Nextpack Sweden AB kan hjälpa till med packning, märkning, klassificering och skriva farligt gods dokument, vi hjälper till med allt som behövs!

Farligt gods märkning

Farligt gods ska märkas med Avsändare, Mottagare, UN nummer, Proper Shipping name, Hur det är packat, Vilken innerförpackning, Kontaktperson, Tel nummer, 24 tim Emergency tel nummer, EMS nummer, Dimension, NetW och GrW (Märkningen kräver en A4 sida).

Farligt gods deklaration

Vi kan hjälpa er med deklaration av farligt gods. Juridiskt ansvarar vi då gentemot transportören.

Fraktsedlar

 • Shippers Declaration(flyg)
 • Multimodal DGD(sjö)
 • Farligt Godsfraktsedel(inrikes vägtransport)
 • CMR fraktsedel(utrikes vägtransport)

Ibland ska godset skickas både med väg och sjö, då krävs både CMR och multimodal DGD.

MSDS Material Safety Data Sheet.

Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtagas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt. Många av de uppgifter som behövs framgår av MSDS.