FARLIGT GODS

Vad är Farligt Gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.

Transport av Farligt Gods

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transport inkluderas.

När man talar om transport av farligt gods förekommer det många ord vars innebörd är viktiga att känna till.

Från lagen om Transport av Farligt Gods

Syftet med lagen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper.

Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods.

När man talar om transport av farligt gods förekommer det många ord vars innebörd är viktiga att känna till.

Regelverk för Transport av Farligt Gods

ADR, Vägtransport  

ADR gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng.

RID, Järnvägstransport

RID gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på järnväg.

IMDG, Sjötransport

IMDG-koden gäller för internationell och nationell transport av farligt gods till sjöss.

 ICAO, Lufttransport

ICAO:s tekniska instruktioner är de formellt gällande föreskrifterna som ska följas vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods.

DGR, Lufttransport

Dangerous Goods Regulations (DGR) används vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. Flygbolagen har genom IATA (International Air Transport Association) gett ut DGR.